Архив, албан хэрэг хөтлөлт компьютер

250,000 төг
Архив, албан хэрэг хөтлөлт компьютер

#АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ + КОМПЬЮТЕРИЙН 14 хоногийн 06 сарын 10-нд эхлэх #VIP сургалтандаа элсэлтээ авч байна. ??Зөвхөн 06/10-ны сургалт 50,000 төгрөгний хөнгөлөлттэй СУРГАЛТЫН АГУУЛГА: I Долоо хоног: ?Албан хэрэг хөтлөлтийн ерөнхий ойлголт, түүний

80112419